Wydrukuj to Strona

Sumo

1. Zawody

1.1. W trakcie zawodów roboty wystawiane są przez uczestników do kolejnych rozgrywek.

1.2. Konkurencja Sumo składa się z dwóch etapów – grupowego oraz finału.

1.3. Rozgrywka

1.3.1. Rozgrywka składa się z trzech rund, po trzy minuty każda.

1.3.2. Uczestnik, który pierwszy zdobędzie dwa punkty efektywne wygrywa rozgrywkę.

1.3.3. W przypadku, gdy żaden z uczestników nie zdobędzie punktu efektywnego lub obaj mają taką samą liczbę punktów efektywnych, zwycięzca rozgrywki zostaje ogłoszony decyzją sędziego.

1.3.4. W przypadku, gdy nie istniała wyraźna przewaga i zwycięzca nie może być ogłoszony, może zostać zarządzona dodatkowa trzyminutowa runda.

1.4. Rozpoczęcie rundy

1.4.1. Przed rozpoczęciem każdej rundy, uczestnicy stoją poza obszarem zewnętrznym ringu.

1.4.2. Uczestnicy mogą wkroczyć na obszar zawnętrzny ringu na polecenie sędziego.

1.4.3. Uczestnicy ustawiają roboty na lub przed liniami startowymi na obszarze wewnętrznym ringu.

1.4.4. Przed rozpoczęciem rundy poza linię startową nie może wystawać jakakolwiek część robota.

1.4.5. Po ustawieniu robotów na znak sędziego uczestnicy jednocześnie włączają zasilanie robotów.

1.4.6. Runda rozpoczyna się po pięciu sekundach od sygnału sędziego.

1.4.7. Uczestnicy po uruchomieniu robotów opuszczają ring przed rozpoczęciem rundy.

1.5.   Runda zostanie przerwana, a następnie wznowiona w ramach limitu czasu w następujących przypadkach:

1.5.1. Roboty zablokują się w taki sposób, że nie ma możliwości, aby wykonały jakieś akcje

1.5.2. Oba roboty dotkną zawnętrznego obszaru ringu w tym samym momencie

1.5.3. Inne sytuacje, w których zwycięzca nie może być wskazany przez sędziego

1.5.4. W przypadku wznowienia, wprowadzanie zmian lub przeprowadzanie napraw robota jest zabronione, a uczestnicy są zobligowani do natychmiastowego ustawienia robotów w położeniu określonym w punkcje 1.4.3 i 1.4.4

1.6. Zawieszenie rundy

1.6.1. W przypadku wystąpienia uszkodzenia robota w trakcie trwania rundy i braku możliwości jej kontynuowania, uczestnik może wystąpić o zawieszenie rozgrywki do sędziego.

1.6.2. Maksymalny czas trwania przerwy w rundzie wynosi pięć minut.

1.6.3. Maksymalna liczba przerw zgłoszonych przez zespół wynosi 2 w każdym etapie konkursu.

1.7. Zakończenie rundy

1.7.1. Runda kończy się, gdy sędzia ogłosi zwycięzcę.

1.7.2. Uczestnicy zobowiązani są do niezwłocznego usunięcia robotów z ringu.

2. Ring

2.1. Mini Sumo

2.1.1.  Powierzchnia ringu ma kształt koła o średnicy 770 mm, umieszczona jest na wysokości co najmniej 20 mm nad powierzchnią obszaru zewnętrznego ringu. Powierzchnia ringu jest koloru czarnego, płaska, gładka, wykonana z twardego materiału o niskiej wartości współczynnika tarcia.

2.1.2.  Linię brzegową ringu stanowi umieszczony na powierzchni ringu pierścień koloru białego o średnicy zewnętrznej 770 mm i szerokości 25 mm. Linia brzegowa należy do obszaru wewnętrznego ringu.

2.2.  Sumo i LEGO Sumo

2.2.1.  Powierzchnia ringu ma kształt koła o średnicy 1540 mm, umieszczona jest na wysokości co najmniej 50 mm nad powierzchnią obszaru zewnętrznego ringu. Powierzchnia ringu jest koloru czarnego, płaska, gładka, wykonana z twardego materiału o niskiej wartości współczynnika tarcia.

2.2.2.  Linię brzegową ringu stanowi umieszczony na powierzchni ringu pierścień koloru białego o średnicy zewnętrznej 1540 mm i szerokości 50 mm. Linia brzegowa należy do obszaru wewnętrznego ringu.

2.3. Na powierzchni ringu znajdują się dwie równoległe linie startowe koloru brązowego o długości 100 mm i szerokości 10mm. Linie startowe umieszczone są w odległości 50 mm od środka ringu (100 mm od siebie).

2.4. Obszar wewnętrzny ringu stanowi powierzchnia ringu wraz z linią brzegową.

2.5. Obszar zewnętrzny ringu rozciąga się na co najmniej 1000 mm od linii brzegowej ringu. Materiał powierzchni obszaru zewnętrznego ringu jest dowolny. Kolor powierzchni obszaru zewnętrznego ringu jest dowolny, za wyjątkiem koloru białego.

2.6. O przydatności ringu do gry oraz konieczności jego wymiany decyduje sędzia.

3. Robot

3.1 Specyfikacja robota Mini Sumo

3.1.1. Wymiary poziome (długość, szerokość) w pełni wyposażonego robota ustawionego w pozycji startowej nie mogą przekroczyć 100 mm. Wysokość robota nie jest ograniczona. Wymiary robota po upływie nie mniej niż pięciu sekund od sygnału rozpoczęcia rundy mogą ulec zmianie.

3.1.2. Ciężar robota nie może przekroczyć 500 gram.

3.2 Specyfikacja robota Sumo

3.2.1.  Wymiary poziome (długość, szerokość) w pełni wyposażonego robota ustawionego w pozycji startowej nie mogą przekroczyć 200 mm. Wysokość robota nie jest ograniczona. Wymiary robota po upływie nie mniej niż pięciu sekund od sygnału rozpoczęcia rundy mogą ulec zmianie.

3.2.2.  Ciężar robota nie może przekroczyć 3000 gram.

3.3. Specyfikacja robota LEGO Sumo

3.3.1. Wymiary poziome (długość, szerokość) w pełni wyposażonego robota ustawionego w pozycji startowej nie mogą przekroczyć 300 mm. Wysokość robota nie jest ograniczona. Wymiary robota po upływie nie mniej niż pięciu sekund od sygnału rozpoczęcia rundy mogą ulec zmianie.

3.1.2. Ciężar robota nie może przekroczyć 1500 gram.

3.1.3. Do konstrukcji robota LEGO należy użyć:

  • 1 kostka NXT (1.0 lub 2.0),

  • 1-3 silników z czujnikiem obrotu,

  • 0-4 sensorów dołączonych do zestawów LEGO Mindstorms, tj. sensoru dotyku, światła (koloru) lub odległości.

  • 0-2 sensory światła lub koloru

  • 0-2 sensory odległości

  • inne części LEGO

3.4. Robot musi poruszać się w sposób autonomiczny. Jakakolwiek forma komunikacji z robotem w czasie trwania rundy jest zabroniona.

3.5. Do budowy robota można stosować dowolne: materiały, elektryczne układy napędowe, sposoby przenoszenia napędu oraz układy sterowania pod warunkiem, że spełnione są inne wymagania wymienione w Punkcie 3.

3.6. Układ sterowania robotem musi umożliwić automatyczne uruchomienie robota po upływie nie mniej niż pięciu sekund od momentu włączenia zasilania robota przez operatora.

3.7. Robot nie może zawierać urządzeń aktywnie zakłócających działanie układu sterowania przeciwnika.

3.8. Robot nie może zawierać elementów, które mogą uszkodzić ring.

3.9. Robot nie może zawierać urządzeń emitujących gazy, ciecze lub materiały sypkie.

3.10. Robot nie może zawierać urządzeń emitujących znaczne ilości ciepła (np. miotacze ognia).

3.11. Robot nie może zawierać żadnych urządzeń miotających.

3.12. Robot nie może zawierać elementów przytwierdzających go do ringu lub uniemożliwiających jego przesunięcie (np. przyssawki, klej).

4. Punktacja

4.1. Punkty efektywne są przyznawane przez sędziego w następujących przypadkach:

4.1.1. Jeden z robotów wypchnie swojego przeciwnika z obszaru wewnętrznego ringu

4.1.2. Robot przeciwnika opuści obszar wewnętrzny ringu z własnej winy

4.1.3. Robot przeciwnika zostanie zdyskwalifikowany lub otrzyma więcej niż jedno ostrzeżenie lub zostanie ukarany jednym przewinieniem

5. Ostrzeżenia

5.1. Uczestnik może otrzymać ostrzeżenie w następujących przypadkach:

5.1.1. Uczestnik wkroczy na ring bez zgody sędziego.

5.1.2. Robot rozpocznie jakiekolwiek działania przed upływem pięciu sekund od momentu rozpoczęcia rundy przez sędziego.

5.1.3. Przygotowanie do wznowienia rundy zajmie uczestnikowi więcej niż 30 sekund.

5.1.4. Uczestnik podejmie jakiekolwiek akcje, które stoją w sprzeczności z zasadami fair-play.

5.1.5. Z chwilą otrzymania przez uczestnika drugiego ostrzeżenia przeciwnikowi przyznawany jest punkt efektywny, a rundę uznaje się za zakończoną.

6. Przewinienia

6.1. Uczestnik może zostać ukarany przewinieniem w następujących przypadkach:

6.1.1. Od robota odpadnie część o wadze większej niż 10 gram.

6.1.2. Robot przestanie się poruszać na ringu na dłużej niż 20 sekund.

6.1.3. Roboty poruszają się na ringu, ale nie dotykają się.

6.1.4. Robot lub roboty emitują dym.

6.2. Kara przewinienia skutkuje przyznaniem przeciwnikowi lub jednocześnie obu uczestnikom punktu efektywnego.

7. Przegrana przez przewinienie

7.1. W następujących przypadkach uczestnik przegrywa przez przewinienie:

7.1.1. Uczestnik nie stawi się przy ringu w czasie pięciu minut od wezwania do rozgrywki.

7.1.2. Uczestnik podejmuje celowe działania utrudniające lub uniemożliwiające prowadzenie rozgrywki (np. celowo uszkodzi ring).

8. Dyskwalifikacja

8.1. W następujących przypadkach uczestnik zostaje zdyskwalifikowany:

8.1.1. Robot uczestnika nie spełnia wymagań określonych w punkcie 3.1.

8.1.2. Robot uczestnika nie respektuje ograniczeń wymienionych w punkcie 3.2.

8.1.3. Uczestnik celowo uszkodzi robota przeciwnika.

8.1.4. Uczestnik zachowuje się niezgodnie z duchem fair-play (np. znieważa przeciwnika lub sędziego).

9. Sprzeciwy

9.1. Decyzja sędziego jest ostateczna.

9.2. Uczestnik, który wyraża sprzeciw wobec postanowieć regulaminu musi je przedstawić w sposób wyczerpujący komisji turniejowej przed końcem zawodów.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Ostatecznej i niepodważalnej interpretacji regulaminu dokonuje sędzia główny zawodów.

10.2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których uczestnicy zawodów muszą zostać poinformowani.

10.3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od niektórych zapisów regulaminu jeżeli okaże się to absolutnie konieczne.

Permalink do tego artykułu: http://eastrobo.pl/eastrobo-2014/sumo/